Op deze website treft u diverse algemene informatie over geïntegreerde contracten. Inzicht wordt gegeven in de totstandkoming van de UAV-GC, de verschillende fasen die binnen de procesgang van een dergelijk contract worden onderscheiden en de belangrijkste verschillen met de traditionele contractvormen (UAV1989).

Totstandkoming UAV-GC

Mede onder de druk van ontwikkelingen als een terugtredende overheid en de wens om ontwerp- en uitvoeringsactiviteiten integraal uit te voeren, is men in de GWW-sector op zoek gegaan naar nieuwe vormen van samenwerking. Binnen de CROW, het nationaal kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, is een werkgroep opgericht die uitgangspunten en kaders hebben opgesteld voor de ontwikkeling van niet traditionele contractvormen.

Voor het geïntegreerde samenwerkingsconcept is een eerste kader opgesteld bestaande uit een Model Basisovereenkomst (MBO) en de bijbehorende administratief juridische voorwaarden (UAV-GC 2000). Na een implementatie- en proefperiode zijn de bouwbrede praktijkervaringen geïnventariseerd en geëvalueerd. Het gaat daarbij om grote èn kleine projecten, complex èn eenvoudig van aard, in de infrastructuur (spoor- en wegenbouw), waterbouw, natuurontwikkeling, woning- en utiliteitsbouw, installatie- en ICT-sector.

Enkele juridische optimalisaties en een uitbreiding van de toelichting hebben uiteindelijk geleid tot de UAV-GC 2005.

De toepassing van de UAV-GC 2005 (waarbij de afstemming van de aanbestedingsprocedure op dit geïntegreerde contractmodel een belangrijk aandachtspunt is) biedt ruimte voor innovatieve oplossingen en geeft daarmee invulling aan het overheidsbeleid ten aanzien van innovatief aanbesteden.

Bouwproces in relatie tot een UAV-GC contract

Kenmerkend voor een geïntegreerde contractvorm is de samenvoeging van taken en verantwoordelijkheden binnen de bouwprocesfuncties in één te contracteren partij. De Opdrachtgever blijft de rol van initiatiefnemer van het project vervullen en Opdrachtnemer realiseert het project door middel van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden. Binnen de kaders van de UAV-GC worden 4 rollen onderscheiden te weten:

  1. Initiatief
  2. Ontwerp
  3. Uitvoering
  4. Meerjarig onderhoud

Opdrachtgever als initiatiefnemer in het bouwproces dient het project vorm te geven vanaf allereerste initiatief tot en met de beheers en /of exploitatiefase, doorgaans schakelt zij daarbij in de verschillende fasen deskundigen in. Bij het inschakelen van externe deskundigen haakt het aanbestedingsbeleid en -regelgeving voor overheidsinstanties in op het bouwproces.

Het staat de Opdrachtgever in principe per project vrij om invulling te geven aan de verdeling van taken binnen de rollen van ontwerp, uitvoering en meerjarig onderhoud. De UAV-GC geeft de mogelijkheid om de verantwoording en actieve betrokkenheid voor het ontwerp te verschuiven en te verdelen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Dit geldt eveneens voor de functie van uitvoering. Maar let wel dat de mate van actieve betrokkenheid van de Opdrachtgever kan leiden tot een verschuiving van de verantwoording van Opdrachtnemer naar Opdrachtgever.

Binnen het bouwproces zijn de volgende fasen te onderscheiden:

  • Precontractfase
  • Aanbestedingsfase
  • Contractfase of Realisatiefase
  • Evaluatiefase

Voor nadere informatie over deze fasen en de rollen die Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierbinnen vervullen verwijzen wij u naar de betreffende pagina binnen deze website.

Verschil tussen contracten op basis van de UAV1989 ten opzichte van contracten op basis van de UAV-GC 2005

Het verschil tussen beide contractvormen is de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor het ontwerp. De verschuiving van ontwerpbeslissingen van Opdrachtgever naar Opdrachtnemer kent een zogenaamde glijdende schaal waarbij het traditionele contract op basis van de UAV één van de uitersten is.

Bij het traditionele contract stelt de Opdrachtgever het uitvoeringsontwerp (bijvoorbeeld een RAW-bestek) op. Terwijl bij geïntegreerde contracten kan worden gekozen voor een drietal varianten waarbij Opdrachtgever minimaal een Programma van Eisen met functionele specificaties opstelt, eventueel aangevuld met een Voorlopig Ontwerp of zelfs een Definitief Ontwerp.

Ook is in de UAV-GC 2005 geregeld dat de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen kan worden verschoven naar een inspanningsverplichting voor de Opdrachtnemer. In feite biedt het contract op basis van de UAV-GC 2005 de mogelijkheid om te komen tot een optimale risicoverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, niet alleen voor wat betreft de vergunningen maar ook risico’s voortvloeiend uit ontwerpmethoden en uitvoeringstechnieken. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat risico’s moeten worden gelegd bij de partij die deze het best in staat is te dragen, beperken of beheersen.

Daarnaast kan Opdrachtgever bij een contract op basis van de UAV-GC 2005 bepalen in welke mate zij betrokken blijft bij het werk. Traditionele termen als directievoering en toezicht waarbij de producten van de Opdrachtnemer worden gekeurd maken plaats voor toetsen en accepteren. Het toetsen is een activiteit die de Opdrachtgever voor zichzelf verricht om vast te stellen of de Opdrachtnemer zijn verplichtingen nakomt. Bij de acceptatieprocedure is er sprake van een proces onderbrekende moment die leidt tot een “go”- of “no-go”-beslissing van Opdrachtgever op basis waarvan de Opdrachtnemer haar werkzaamheden dient te hervatten.