In de contractfase of realisatiefase wordt het project nader gedefinieerd door het uitvoeren van ontwerpactiviteiten, conditionerende en voorbereidende werkzaamheden en uiteindelijk daadwerkelijk gerealiseerd.

In deze fase worden zowel activiteiten verricht door de Opdrachtgever als door de Opdrachtnemer. De rolverdeling is in feite vastgelegd in de contractdocumenten waarbij met name de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de ontwerpwerkzaamheden en de uitvoeringswerkzaamheden.

Project Startup

De Opdrachtgever zal in een ProjectStartUp de Opdrachtnemer uitnodigen het contract uit te gaan voeren. Doelstelling van het overleg is om in gezamenlijkheid het projectdoel te formuleren, waarbij beiden hun visie zullen inbrengen. Opdrachtgever zal het Programma van Eisen en achterliggende gedachten toelichten en de Opdrachtnemer zal aan Aanbieding nader toelichten.

Indien ervoor gekozen is om tevens het Meerjarig Onderhoud te contracteren, wordt dit vaak als aparte fase in het project gezien en zal dit als zodanig worden georganiseerd.

Projectburo B.V.

Projectburo B.V. heeft diverse projecten begeleid tijdens de contract- c.q. realisatiefase. Zowel aan opdrachtgeverzijde als aan opdrachtnemerszijde zijn wij actief, echter wordt belangenverstrengeling te allen tijde voorkomen. Wij staan klaar om u te begeleiden en ondersteunen in deze fase van uw project.

Rol opdrachtgever

De Opdrachtgever wenst, tot op bepaalde hoogte, zoveel mogelijk op afstand te staan van het ontwerp- en uitvoeringsproces van de Opdrachtnemer.
Desondanks heeft Opdrachtgever een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de realisering van het project. Met het oog daarop wordt van de Opdrachtnemer een beheerste werkwijze en borging daarvan geëist, waardoor het project op een veilige en beheerste wijze wordt gerealiseerd en daarmee aan de gestelde eisen voldoet. De eisen die uit deze systematiek voortvloeien zijn nader uitgewerkt in de proceseisen van de Vraagspecificatie. Indien Opdrachtnemer een werkwijze implementeert die voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de Vraagspecificatie, hetgeen hij aan de Opdrachtgever inzichtelijk moet maken, geeft dit de Opdrachtgever in beginsel het vertrouwen dat het eindresultaat aan de gestelde eisen zal gaan voldoen.

Opdrachtgever blijft te allen tijde bevoegd te toetsen en te accepteren. Gegeven de wens om op afstand te blijven zal Opdrachtgever met name toetsen of het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van de Opdrachtnemer functioneert en de registraties van Opdrachtnemer betrouwbaar zijn. Om tot dit oordeel te kunnen komen maakt Opdrachtgever gebruik van een mix van audits, systeem-, proces- en producttoetsen.

Deze toetsen zullen in beginsel betrekking hebben op de beheersing van het kwaliteitssysteem (systeemtoetsen). Daarnaast kunnen toetsen tevens betrekking hebben op voorbereiding en uitvoeringsprocessen (procestoetsen) dan wel op gerealiseerde producten (productniveau). Uit te voeren toetsen worden door de Opdrachtgever risicogestuurd ingepland. De Opdrachtnemer dient te allen tijde zijn medewerking te verlenen aan toetsen, welke door de Opdrachtgever worden uitgevoerd.

De documenten die de Opdrachtgever wenst te toetsen c.q. te accepteren uit hoofde van haar toetsings- of acceptatiebevoegdheid, staan genoemd in Annex III Acceptatieplan en Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden.

contractdocumenten opdrachtgever uav-gc

Rol opdrachtnemer

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de Ontwerpwerkzaamheden, de uitvoeringsmethoden en het realiseren van het werk tot en met oplevering. En indien gecontracteerd ook het Meerjarig Onderhoud.

Documenten die de Opdrachtnemer opstelt, al dan niet voorgeschreven in de Vraagspecificatie, zijn onder meer weergegeven in onderstaande figuur. Op basis van de ISO-certificering hanteert de Opdrachtnemer een (kwaliteits)managementsysteem welke als basis fungeert. De basis wordt aangevuld met een projectmanagementplan waarin project specifieke processen worden opgenomen. Afhankelijk van de complexiteit en grootte van het project worden meerdere werkpakketten opgesteld die verder worden gedecomponeerd in objecten op basis waarvan de technische processen en bijbehorende documenten worden ingericht.

De algemene filosofie van een dergelijk realisatie is gelegen in aantoonbaarheid dat zowel het projectresultaat als de processen voldoen aan de gestelde eisen.

Bij complexere projecten op basis van een functioneel Programma van Eisen worden de ontwerpwerkzaamheden vormgegeven middels het toepassen van Systems Engineering.

contractdocumenten opdrachtnemer uav-gc