De precontractfase behelst alle processen en activiteiten die nodig zijn om het project vanaf initiatief tot aan de aanbestedingsfase in te richten.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor deze precontractfase en dient keuzes te maken over de projectorganisatie, verdeling van taken en rollen en bijbehorende invulling van de geïntegreerde contractvorm.

Initiatief- en programmafase

Tijdens de initiatief- en programmafase dienen zowel projectinhoudelijke gegevens te worden verzameld alsmede gegevens ten aanzien van de organisatie van het project. Hierbij kan worden gedacht aan gegevens omtrent:

  • Organisatiestructuur
  • Draagvlak voor het project
  • Kennis en ervaringen
  • Gewenste scope van het project
  • Risico-inventarisatie
  • Wet- en regelgeving en beleidslijnen
  • Etc.

Inhoudelijke gegevens vormen het Programma van Eisen op basis waarvan het ontwerpproces kan starten. Organisatorische gegevens geven invulling aan de verdeling van taken en de inkoopstrategie. Te samen zijn deze gegevens verwerkt in een aantal documenten die de basis gaan vormen van het contract.

De contractdocumenten in de precontractfase bestaan uit een (Concept)-Projectspecifieke Basisovereenkomst, Vraagspecificatie(s), bijbehorende Annexen, de UAV-GC 2005, Bindende documenten en Informatieve documenten. Met deze contractdocumenten vindt de aanbesteding plaats.

Projectburo B.V.

Projectburo B.V. heeft in het werkveld ruime ervaring opgedaan met het opstellen van het Programma van Eisen en de vertaling tot contractdocumenten. Samen met u als opdrachtgever kunnen wij deze fase voor u vormgeven. Neem contact met ons op of ga naar de website van Projectburo B.V. voor meer informatie!

Rol Opdrachtgever

De rol van de Opdrachtgever is het project en de ontwerpactiviteiten te vertalen naar contractdocumenten, waarmee de aanbestedingsfase kan worden doorlopen.